TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

VĂN BẢN QUY PHẠP PHÁP LUẬT

Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế Quy định hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định ...

Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

Thông tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế  Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại ...

Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám ...

Thông tư số 48/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế

Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế Quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp ...

Thông tư số 42/2015/TT-BYT  ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực ...

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi ...

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Luật Giám định tư pháp

trung_tam_phap_y
ĐƯỜNG-DÂY-NÓNG-HINH-1-300x212

CHUYÊN MỤC

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn