TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA NÂNG CAO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH


Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, địa phương và ngành Y tế Khánh Hòa, ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm Pháp y đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và tổ chức Hội nghị triển khai đến toàn thể viên chức chức, người lao động thuộc đơn vị nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Lãnh đạo Trung tâm đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng khoa, phòng, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bàn tiếp đón bệnh nhân đến giám định pháp y

Xác định công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là một trong các giải pháp trọng tâm, Lãnh đạo Trung tâm Pháp y đã chỉ đạo Trưởng các khoa, phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các khoa, phòng, viên chức, người lao động bảo đảm cho việc quản lý, triển khai công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện; triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Sở Y tế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên hệ thống trang điện tử phapykhanhhoa.vn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, quy trình chuyên môn tại đơn vị.

Về việc triển khai các quy trình chuyên môn, ngoài việc niêm yết chi tiết các quy trình tại Bảng thông báo và bộ phận tiếp đón, đơn vị còn niêm yết các quy trình bằng ứng dụng quét mã QrCode, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức nhanh chóng tìm hiểu và truy xuất toàn bộ thông tin các quy trình trên các thiết bị thông minh hỗ trợ quét mã QrCode.

Bảng niêm yết các quy trình chuyên môn

Hình ảnh bảng niêm yết Danh mục Quy trình chuyên môn và Quy trình làm việc tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa bằng ứng dụng quét mã QrCode

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm Pháp y tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, quy trình chuyên môn, bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát viên chức, người lao động trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC, Quy trình chuyên môn mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại địa phương, ngành và đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ viên chức, người lao động. Tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của Trung tâm. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đảm bảo yêu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại đơn vị./.

Ngọc ViệnTRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn