TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Tăng 23 bậc – Chỉ số CCHC (Par-index) tỉnh Khánh Hoà xếp hạng 25/63 tỉnh, thành thuộc Trung ương


Ngày 14/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 289/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh Khánh Hòa đạt 86,19/100 điểm, tương ứng Chỉ số CCHC đạt 86,19% (tăng 1,08% so với năm 2021), cao hơn 1,40% so với chỉ số trung bình chung các tỉnh, thành phố; xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố tăng 23 bậc so với năm 2021. 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ trên từng lĩnh vực

Kết quả trên cho thấy có 6/8 lĩnh vực có tỷ lệ điểm đạt trên 80%, trong đó có 4 lĩnh vực đạt từ 90% trở lên gồm: “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL tại tỉnh” đạt 100% cao nhất trong các lĩnh vực; “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” đạt 99,01%; “Cải cách tài chính công” đạt 96,75%, “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính” đạt 96,31%. 2/8 lĩnh vực có tỷ lệ điểm đạt dưới 80% đó là “Tác động của CCHC” đạt 79,27% và “Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số” có tỷ lệ điểm thấp nhất 76,88%.

Trong 3 trụ cột đánh giá tác động của CCHC, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội có tỷ lệ điểm đánh giá thấp nhất (chỉ đạt 70,31% xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố) và kết quả khảo sát cán bộ, lãnh đạo quản lý có tỷ lệ điểm cao nhất (đạt 82,73%) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 77,50%, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố.

Biểu đồ 1. So sánh kết quả điểm các nhóm tiêu chí đánh giá tác động của CCHC tại Khánh Hòa các năm 2019-2022

Số liệu minh họa tại Biểu đồ 1 cho thấy nhóm tiêu chí đánh giá tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội có sự tăng trưởng đáng kể so với 2 năm trước. Điều này cũng dễ hiểu khi trong các năm 2020 và 2021 là khoảng thời gian tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội không đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2022, tỷ lệ điểm khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất trong các năm từ 2019-2022, đạt 77,50% (xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố), giảm 7% so với năm 2021 tuy nhiên lại tăng 2 bậc so với năm 2021. Điều này cho thấy tỷ lệ điểm khảo sát hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2022 giảm so với năm 2021 là xu hướng chung của hầu hết các tỉnh, thành phố. Nguyên nhân là do cách đánh giá, xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính có sự thay đổi so với giai đoạn trước đây, từ đối tượng khảo sát đến khái cạnh, nội dung đánh giá về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có tính tổng hợp, rộng hơn so với những năm trước. 

So sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và kết quả đánh giá tác động của CCHC

Biểu đồ 2. So sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và kết quả đánh giá tác động của CCHC giai đoạn 2019-2022

So sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và kết quả đánh giá tác động của CCHC giai đoạn 2019-2020 cho thấy, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC luôn có tỷ lệ điểm đạt trên 85%, trong khi đó kết quả đánh giá tác động của CCHC luôn có tỷ lệ điểm dưới 80%, thấp nhất là năm 2020 với tỷ lệ 69,29%. Đồng thời khoảng cách giữa kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với kết quả đánh giá tác động của CCHC khá lớn (năm 2020 chênh lệch lên tới 21,95%).

Bảng 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và Tác động của CCHC tỉnh Khánh Hòa so với tỷ lệ điểm trung bình chung cả nước những năm 2019-2022

Nếu so với trung bình chung của cả nước những năm 2019-2022 có thể thấy có 4 năm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh Khánh Hòa cao hơn điểm trung bình chung của cả nước, chỉ có năm 2021, có kết quả thấp hơn nhưng chênh lệch không nhiều (0,46%). Trong khi đó kết quả đánh giá tác động CCHC đều có chỉ số thấp hơn trung bình chung của cả nước.

Bảng 3. Chỉ số thành phần đánh giá kết quả CCHC theo từng lĩnh vực năm 2022[3]

Trong 8 chỉ số đánh giá, Chỉ số “Cải cách tài chính công” có thứ hạng cao nhất 6/63 tỉnh, thành phố (năm 2021 chỉ đạt 76,58% và xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố) trong khi đó Chỉ số “Cải cách TTHC” có vị trí thấp nhất 54/63 tỉnh, thành phố (năm 2021 đạt 98% và xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố).

So sánh chỉ số thành phần đánh giá kết quả CCHC theo từng lĩnh vực năm 2022 với năm 2021

Biểu đồ 3. So sánh kết quả từng chỉ số thành phần đạt được năm 2022 với năm 2021

Kết quả so sánh cho thấy, năm 2022 có 5/8 chỉ số thành phần tăng điểm và 3/8 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2021. Trong đó, tăng nhiều nhất là Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” (+14,48%); giảm sâu nhất là Chỉ số thành phần “Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số” (-16,24%). Nguyên nhân chính là do năm 2022, lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số” chính thức được áp dụng, đánh giá với nhiều nhiệm vụ CCHC mới, phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số, dẫn đến kết quả triển khai tại hầu hết các địa phương còn khá khiêm tốn, trong đó có Khánh Hòa. Nhìn trên Biểu đồ 3 có thể thấy có 3 chỉ số thành phần có sự biến động không quá ±0,5%, đó là: “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC”, “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính”, “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC”. Trong khi đó, 5 chỉ số còn lại có sự biến động khá lớn.  

So sánh giá trị các chỉ số thành phần của tỉnh Khánh Hòa với chỉ số trung bình chung của cả nước

Biểu đồ 4. So sánh các chỉ số thành phần CCHC của tỉnh Khánh Hòa với trung bình chung cả nước năm 2022

Nếu so với chỉ số trung bình chung cả nước, năm 2022 tỉnh Khánh Hòa có 6/8 chỉ số thành phần cao hơn chỉ số trung bình chung của cả nước, trong đó Chỉ số “Cải cách tài chính công” cao hơn nhiều nhất (14,41%), ở chiều ngược lại Chỉ số “Tác động đến người dân, doanh nghiệp và kinh tế – xã hội” thấp hơn chỉ số trung bình chung nhiều nhất (-4,35%). 

Bảng 4. Kết quả chỉ số và xếp hạng các nội dung đánh giá của Chỉ số CCHC từ năm 2018-2022

Từ Bảng 4 có thể thấy, kết quả đánh giá các nội dung CCHC có sự biến động trái chiều. Nếu năm 2021, tỷ lệ điểm do Hội đồng thẩm định đánh giá của tỉnh Khánh Hòa đạt 92,23% nhưng chỉ xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố thì sang năm 2022, mặc dù kết quả này của tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 90,52% (giảm 1,71%) nhưng lại xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 25 bậc). Tương tự, tỷ lệ điểm đánh giá kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (Chỉ số Sipas) năm 2021 đạt tỷ lệ 84,50%, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố, sang năm 2022, tỷ lệ điểm này là 77,50% (giảm 7%) nhưng lại xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố (tăng 1 bậc). Ở chiều ngược lại, tỷ lệ điểm kết quả khảo sát cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2021 đạt 82,38% xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố, sang đến năm 2022, tỷ lệ này của tỉnh Khánh Hòa là 82,73% tức tăng 0,35% nhưng lại chỉ xếp ở vị trí 12/63 tỉnh, thành phố.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Chỉ số CCHC của tỉnh Khánh Hòa tăng, đồng thời với đó là vị trí xếp hạng cũng tăng 23 bậc so với năm 2021. Nếu những năm trước đây mặc dù Chỉ số CCHC của tỉnh liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước nhưng vị trí xếp hạng lại liên tục giảm thì kết quả năm 2022 là điểm tích cực đáng ghi nhận. Điều này cho thấy những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc đẩy mạnh CCHC thời gian qua đã đuổi kịp các tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên để tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng CCHC, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh vươn tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đều đang đẩy mạnh CCHC, cạnh tranh quyết liệt từng điểm số.

Nguyễn Thị Lệ Hằng – Phó Trưởng phòng Cải cách hành chínhTRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn