TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quyết định về việc ban hành danh mục Quy trình cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa (phụ lục 2)

Quyết định về việc ban hành danh mục Quy trình cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa (phụ lục 2)

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn