TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn