TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quy định tiêu chuẩn, việc đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Pháp y

Quy định tiêu chuẩn, việc đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Pháp y

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn