TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quy trình nội bộ

Quy trình lấy mẫu giám định ADN Quy-trinh-lay-lau-giam-dinh-ADN

Quy trình giám định ethanol trong máu QD-kem-quy-trinh-ethanolDownload

Quy trình xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 19.TTPY-QD-Quy-trinh-test-nhanh-covid-19.signed.signed

03 Quy trình giám định pháp y TTPY-QD-ban-hanh-kem-3-quy-trinh-giam-dinh-phap-y

17 Quy trình giám định pháp y TTPY-QD-ban-hanh-Quy-trinh-GDPY-theo-TT13.signed.signed PL1-Quy-trinh-GDPY.signed ...

Quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y Khánh Hòa ...

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trung tâm Pháp y 20.2015.QD-TTPY-Quy-che-hoat-dong-cua-Ban-Vi-su-tien-bo-phu-nu

Quy chế bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin 19.2016.QD-TTPY-Quy-che-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin

Quy chế phối hợp công tác giữa các khoa, phòng thuộc Trung tâm Pháp y 36.2016.QD-TTPY-Quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-cac-khoa-phong

Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 26.2018.QD-TTPY-Quy-che-quan-ly.-su-dung-may-moc-thiet-bi

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên ...

Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật cấp cơ sở 24.2019.QD-TTPY-Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-HDKHKT-cap-co-so

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn