TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Cải cách hành chính

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ...

Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của ...

THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích do Sở Y tế tiếp nhận, trả kết quả

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Trung tâm Pháp y TTPY-KH-Tuyen-truyen-CCHC-2024.signed.signed

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2024

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa TTPY-KH-CCHC-2024.signed.signed

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Ngành Y tế Khánh Hòa

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn