TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

User Posts: Pháp Y Khánh Hòa

Quy trình lấy mẫu giám định ADN Quy-trinh-lay-lau-giam-dinh-ADN

Quy trình giám định ethanol trong máu QD-kem-quy-trinh-ethanolDownload

Quy trình xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 19.TTPY-QD-Quy-trinh-test-nhanh-covid-19.signed.signed

03 Quy trình giám định pháp y TTPY-QD-ban-hanh-kem-3-quy-trinh-giam-dinh-phap-y

17 Quy trình giám định pháp y TTPY-QD-ban-hanh-Quy-trinh-GDPY-theo-TT13.signed.signed PL1-Quy-trinh-GDPY.signed ...

Quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y Khánh Hòa ...

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trung tâm Pháp y 20.2015.QD-TTPY-Quy-che-hoat-dong-cua-Ban-Vi-su-tien-bo-phu-nu

Quy chế bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin 19.2016.QD-TTPY-Quy-che-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin

Quy chế phối hợp công tác giữa các khoa, phòng thuộc Trung tâm Pháp y 36.2016.QD-TTPY-Quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-cac-khoa-phong

Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 26.2018.QD-TTPY-Quy-che-quan-ly.-su-dung-may-moc-thiet-bi

User Articles: Pháp Y Khánh Hòa
Sorry. Author have no articles yet
Browsing All Comments By: Pháp Y Khánh Hòa

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn